De Katrol

Studie- en opvoedingsondersteuning De Katrol te Oudenaarde

WAT?
De Katrol wil via studie– en opvoed­ing­son­der­s­te­un­ing aan huis de onder­wi­jskansen van kinderen (3e kleuterklas, 1e en 2e leerjaar) uit kwets­bare gezin­nen verhogen.

De Katrol werkt op 4 ver­schil­lende niveaus waaraan telkens doel­stellin­gen zijn gekoppeld:
Op niveau van de kinderen
Het ver­sterken van de onder­wi­js­posi­tie van kwets­bare kinderen via onder­s­te­un­ing van schoolse taken, studievaardighe­den, taal  en spel stim­uleren en het ver­beteren van de schoolresultaten.
Op niveau van de ouders
Het ver­hogen van de oud­er­be­trokken­heid, ver­sterken (empow­er­ment) van de oud­ers en ver­beteren van de com­mu­ni­catie met de school.
Op niveau van de studenten
Via een sterke ervar­ingsmethod­iek wor­den toekom­stige leerkrachten en welz­i­jn­swerk­ers voor­bereid op de diver­siteit in de beroep­sprak­tijk, met bij­zon­dere aan­dacht voor de onder­wi­jskansen van kwets­bare kinderen.
Op niveau van de hogescholen
Bieden van exper­tise aan hogesc­holen en het aan­dacht vra­gen voor armoede en diver­siteit bin­nen de opleidingen.

De method­iek van de Katrol stoelt op jaren­lange ervar­ing en exper­tise van de Katrol in Oos­t­ende.

De ankerfiguur, in deze Sabine Grysolle, is de vertrouwensper­soon en het aanspreekpunt voor zowel de gezin­nen als de stu­den­ten en zorgt voor een goed con­tact tussen beide.

Bekijk hier onze flyer.

AANMELDEN
Scholen en welzijnsorganisaties kunnen gezinnen aanmelden via de contactgegevens van de ankerfiguren, zie info & contact. De gezinnen beslissen zelf of ze willen deelnemen aan de studie – en opvoedingsondersteuning bij hen thuis. 
Bij de start worden er afspraken gemaakt met de gezinnen over privacy en het omgaan met informatie over de gezinssituatie.
Vooraleer een gezin kan instap­pen in De Katrol, is er een huis­be­zoek van de anker­figuur voorzien.  Als oud­ers en anker­figuur akko­ord gaan, wordt er ges­tart met de studieondersteuning.

CONTACT
Ankerfiguur Sabine Grysolle
Sociaal Huis Oudenaarde
Meerspoort 30
9700 Oudenaarde
Tel.: 0472/655 724
E-mail: sabinegrysolle@cawoostvlaanderen.be

© 2013 | Webdesign by My-Websitebuilder.com |  SEO & SEA by Opti-Seo.com